URZĄD SKARBOWY a Hodowla

JAK ZAREJESTROWAĆ HODOWLĘ W URZĘDZIE PODATKOWYM I W KLUBIE?

Hodowlę rejestrujemy dwutorowo: w swoim klubie i w swoim urzędzie skarbowym.

Do prowadzenia zarejestrowanej hodowli niezbędny jest przydomek hodowlany.
Żeby go uzyskać, przesyłamy do klubu listem lub pocztą elektroniczną wniosek
o przyznanie przydomka hodowlanego ( wniosek patrz dział dokumenty).
Na stronie FIFe w zakładce “cattery names”
http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp można sprawdzić, czy propozycja
przydomka nie została zarezerwowana dla innego hodowcy.

Kolejny krok, to rejestracja hodowli w urzędzie skarbowym. Hodowla kotów
rasowych jest opodatkowana i jako taka podlega rejestracji w urzędzie
skarbowym. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych – art.
2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a oraz art. 43 tej ustawy. Rejestracji dokonujesz
na formularzu PIT-6(12). Pobierasz go ze strony Ministerstwa Finansów
mf.gov.pl, zakładka “Administracja Podatkowa”, następnie “e-deklaracje”,
“PIT”, “Formularze” lub z naszej klubowej strony.

WAŻNE! Właściciel kocura hodowlanego jest hodowcą kotów rasowych w
rozumieniu przepisów podatkowych, nawet jeżeli nie ma kotek hodowlanych i
miotów. Swojego kocura zgłasza do urzędu deklaracją PIT-6, tak jak wszyscy
hodowcy.

Obowiązują dwa terminy do rejestracji hodowli. Do dnia 20 stycznia  każdego
roku składamy deklarację PIT-6(12) co do rodzaju i zamiaru prowadzonej
hodowli w tym samym roku. Czyli do dn. 20.01.2017  r. składasz deklarację,
jeżeli zamierzasz rozpocząć hodowlę w 2017 lub ją kontynuujesz..

Jeżeli rozpoczniemy prowadzenie hodowli w trwającym już  roku podatkowym,
to deklaracje składamy w ciągu 7 dniu od rozpoczęcia prowadzenia hodowli, po
czym w następnych latach  w głównym terminie, czyli do dnia 20 stycznia
każdego roku.

PAMIĘTAJ! deklaracje składamy w tym samym roku, którego dotyczy deklaracja.

Wszelkie zmiany w swojej hodowli również zgłaszamy w ciągu 7 dni od
zaistnienia tej zmiany.

UWAGA: Hodowla kotów rasowych nie jest działalnością gospodarczą. Hodowlę
rozliczamy ryczałtowo.

Poniżej przykład  wypełnionej deklaracji PIT-6 wg nowego wzoru. Zmiany
znajdują się na stronie 2. pit-6-1-strpit-2

W rubryce “Rodzaj produkcji” wpisujemy słownie “Koty rasowe”.

W rubryce “Rozmiar” wpisujemy ilość jednostek, w których określamy wielkość
hodowli. Dla hodowli kotów rasowych jednostką rozliczeniową jest “sztuka
(szt.)”. W tej rubryce wpisujemy, ile zwierząt mamy w hodowli.

Nowa rubryka to “Udział w dochodzie %”. W tej rubrycie wpisujemy, jaka część
dochodu z hodowli należy do nas. Jeżeli tylko jeden hodowca jest
właścicielem hodowli, w rubrykę wpisujemy “100,00”, co oznacza, że posiadamy
100 % udziału w dochodzie. Jeżeli mamy  współwłaściciela danej hodowli/
przydomka to może być podział udziałów czyli na przykład wynosi 50 %
(połowę)dla jednego hodowcy, to w rubrykę naszej deklaracji wpisujemy
“50,00” a współwłasciciel drugie “50,00”. Jeżeli posiadamy 70 %, a
współwłasciciel 30 % udziału, to w swojej deklaracji wpisujemy “70,00”, a
nasz współwłaściciel w swojej deklaracji “30,00”.

JAK OBLICZA SIĘ PODATEK DOCHODOWY OD HODOWLI?

Podatek dochodowy od hodowli opłacamy zgodnie z przepisami o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Podatek jest ustalany przez urząd skarbowy na
podstawie naszego zgłoszenia  PIT-6 i rozporządzenia ministra finansów.
Minister ustala szacunkowy dochód do wymiaru podatku  w rozporządzeniu o
nazwie “Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej”. Stawka tego szacunkowego dochodu jest
zmienna. Co roku ustala ją minister finansów i ogłasza w tym rozporządzeniu.

W odpowiedzi na złożenie zeznania PIT-6 urząd skarbowy wydaje stosowną
decyzję. Po jej otrzymaniu postępujemy zgodnie z zawartymi w niej
postanowieniami.

Stawka szacunkowego (ryczałtowego) dochodu z hodowli ustalana jest za
jednego kota (jedną sztukę stada podstawowego). Ostateczny wymiar tego
dochodu zależy od liczby stada hodowlanego ( kocurów i kotek).

W roku 2016 stawka ryczałtowa za jednego kota wynosiła 16,75 zł.

Od 2016 obowiązuje nowy termin składania deklaracji – od 1 do 20 stycznia.